Lãnh vực hoạt động

Truyền thông Thương hiệu, Hình ảnh

Giải pháp, thiết kế, sản xuất ấn phẩm

In & Thiết kế

Khi bạn làm thương hiệu, bạn cần truyền thông, chúng tôi cung cấp nguyên liệu.

In Ảnh Chuyên nghiệp

Khi bạn là stuidio ảnh, photographer, dịch vụ cưới.

Niên giám học đường

Sự nghiệp trồng người cũng cần có lịch sử, kỷ niệm, uy tín của trường.

Giải pháp cho sản xuất

Giải pháp hiệu quả trong sản xuất nông, công nghiệp

Sục khí bằng bong bóng nano

Dùng trong nuôi trồng thủy sản

Tích hợp in dữ liệu biến đổi

Giải pháp in dữ liệu biến đổi trên từng trang