Sự hợp lý để đầu tư

Căn cứ vào Luật bảo vệ môi trường của Nước CHXHCN Việt Nam năm 2014.

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn công nghiệp QCVN 30:2012/ BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế QCVN 02: 2012/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt QCVN 61- MT:2016/BTNMT ký ngày 10/3/2016 có hiệu lực từ ngày 1/5/2016; Quy chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT.

Tuân thủ các quy định về quản lý và xử lý chất thải nguy hại: bao gồm hoạt động kiểm soát chất thải trong suốt quá trình từ khi chất thải phát sinh đến xử lý ban đầu, thu gom, vận chuyển, tiêu hủy và lưu giữ chất thải nguy hại.

Bảng 2. Tham chiếu so sánh các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải sinh hoạt Asher với giá trị tối đa cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm

Giá trị của các thông số ô nhiễm trong khí thải được xử lý bằng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt Asher

TT

Thông số ô nhiễm

Đơn vị

Nồng độ

(C)

TT

Thôngs

ốô

n

h

iễm

Đơn

vị

N

ngđộ

(

C

)

1

Bụi tổng

mg/Nm3

100

1

B

itổng

mg/Nm

3

60

,

3

28

2

Axit Clohydric, HCl

mg/Nm3

50

2

Axit Clohydric, HCl

mg/Nm

3

0

3

Cacbon monoxyt, CO

mg/Nm3

250

3

Cacbon monoxyt, CO

mg/Nm3

5,515

4

Lưu huỳnh dioxyt, SO2

mg/Nm3

250

4

Lưu huỳnh dioxyt, SO2

mg/N

m

3

1

,

52

5

Nitơ oxyt, NOx (tính theo NO2)

mg/Nm3

500

5

Nitơ oxyt, NOx (tính theo NO2)

mg/Nm

3

0

6

Thủy ngân và hợp chất tính theo thủy ngân, Hg

mg/Nm3

0,2

6

Thủy ngân và hợp chất tính theo thủy ngân,

Hg

mg/Nm

3

0

7

Cadimi và hợp chất tính theo Cadimi, Cd

mg/Nm3

0,16

7

Cadimi và hợp chất tính theo Cadimi, Cd

mg/Nm

3

0

,

00

0

56

0

91

8

Chì và hợp chất tính theo chì, Pb

mg/Nm3

1,2

8

Chì và hợp chất tính theo chì, Pb

mg/Nm

3

0

,

08

1

61

1

90

9

Tổng đioxin/furan,

PCDD/PCDF

ngTEQ/Nm3

0,6

9

Tổng

đioxin

/

fura

n,

P

C

DD

/

P

C

DF

ng

TEQ/N

m

3

0,016630/

0,010779

Hàm lượng ôxy tham chiếu trong khí thải là 12%.

Hàm lượng ôxy tham chiếu trong khí thải là 11%.